GDPR

POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

R&R GAS IMPEX S.R.L.

CAP. I. Scopul politicii de protecție a datelor
1.1. Ca parte a responsabilității sale sociale, R&R GAS IMPEX se angajează să respecte
legile naționale si internationale privind protecția datelor. Această politică de protecție a
datelor se bazează pe principii acceptate la nivel european și global privind protecția
datelor. Asigurarea protecției datelor reprezintă fundamentul relațiilor în afaceri de
încredere.
1.2. Politica de protecție a datelor prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului
adecvat de protecție a datelor prevăzut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

CAP. II. Domeniul de aplicare și modificarea politicii
2.1. Această politică de protecție a datelor personale se aplică angajatilor R&R GAS
IMPEX S.R.L., clientilor sau reprezentantilor legali/conventionali ai acestora și
persoanelor imputernicite. Politica privind protecția datelor se extinde asupra tuturor
prelucrărilor de date cu caracter personal.
2.2. Politica este revizuita annual, iar cea mai recenta versiune aprobata de directorul
general va fi imediat disponibila, atat angajatilor cat si clientilor/ partenerilor de afaceri.

CAP. III. Principii care stau la baza prelucrarii datelor cu caracter personal
3.1. Corectitudinea și legalitatea
La prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile individuale ale persoanelor vizate
trebuie protejate. Datele personale trebuie colectate și prelucrate în mod legal și corect.
3.2. Restricție la un anumit scop
Datele personale pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si
comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar într-o
măsură limitată și necesită o fundamentare solida.

2

3.3. Transparență
Persoana vizată trebuie informată cu privire la modul în care sunt tratate datele sale. În
general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de la persoana în cauză.
Atunci când datele sunt colectate, persoana vizată trebuie sau să știe deja, sau să fie
informată despre: identitatea controlorului de date (compania care colecteaza datele);
scopul prelucrării datelor; terțe părți sau categorii de părți terțe cărora le-ar putea fi
transmise datele.
3.4. Reducerea datelor și minimizarea datelor
Înainte de a procesa date personale, trebuie să determinați dacă și în ce măsură
prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului pentru
care este efectuată.
Acolo unde scopul permite și unde cheltuielile implicate sunt proporționale cu obiectivul,
trebuie folosite date anonime. Datele personale nu pot fi colectate în avans și stocate în
scopuri potențiale viitoare, cu excepția cazului în care acest lucru este impus sau permis
de legislația națională.
3.5. Ștergerea
Datele personale care nu mai sunt necesare după expirarea procesului legal sau dupa
incetarea relatiei comerciale trebuie șterse. Pot exista situații în care interesele legale
obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest caz, datele trebuie să
rămână în dosare până la expirarea obligațiilor legale.
3.6. Exactitatea si actualitatea datelor
Datele personale colectate trebuie să fie corecte, complete și, dacă este necesar, să fie
actualizate. Trebuie luate măsuri permanent pentru a ne asigura că datele inexacte sau
incomplete sunt șterse, corectate, suplimentate sau actualizate.
3.7. Confidențialitatea și securitatea datelor
In cadrul societatii, R&R GAS IMPEX datele personale sunt considerate informații
confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a
preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea
accidentală, modificarea sau distrugerea lor.
CAP. IV. Fiabilitatea procesării datelor
Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în baza
următoarelor temeiuri juridice necesare, de asemenea, în cazul în care scopul colectării,

3
prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal trebuie să fie modificat fata de scopul
inițial.
4.1. Date despre clienți și parteneri
4.1.1. Prelucrarea datelor pentru o relație contractuală
Datele personale ale potențialilor clienți, clienți existenti și parteneri pot fi procesate în
scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. Aceasta include, de
asemenea, servicii de consultanță pentru partener în cazul în care acest lucru are legătură
cu scopul contractual. Anterior unui contract, în timpul fazei de inițiere a acestuia – datele
cu caracter personal pot fi procesate pentru a pregăti oferte sau alte documente care să
îndeplinească diferite solicitări ale perspectivei legate de încheierea contractului.
Persoanele pot fi contactate în timpul procesului de pregătire a contractului folosind
informațiile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restricții solicitate de
potențialii clienti trebuie să fie respectate. Pentru scopuri publicitare citiți capitolul IV
art.1.2 de mai jos.
4.1.2. Prelucrarea datelor în scop publicitar
Dacă persoana vizată contactează societatea R&R GAS IMPEX pentru a solicita
informații (de ex. să primească materiale informative despre un produs sau serviciu),
prelucrarea datelor pentru a răspunde acestei solicitări este permisă.
Acțiunile de publicitate fac obiectul unor cerințe legale suplimentare. Datele personale
pot fi prelucrate în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și a opiniei publice, cu
condiția ca această prelucrare să se realizeze în concordanță cu scopul pentru care datele
au fost colectate inițial. Subiectul (persoana vizată) deținător al datelor trebuie să fie
informat cu privire la utilizarea datelor sale în scopuri publicitare. Daca datele sunt
colectate numai în scopuri publicitare, divulgarea de la persoana vizată este voluntară.
Persoana vizată trebuie informată că furnizarea datelor personale pentru prelucrarea în
scopuri publicitare este voluntara și că trebuie să se obțină un consimțământ din partea
persoanei vizate pentru a procesa datele respective în scopuri publicitare. Atunci când se
acordă consimțământul, persoana vizată ar trebui să aibă posibilitatea de a allege între
formele disponibile, cum ar fi formulare predefinite tipărite, transmiterea
consimțământului prin e-mail și prin telefon (Consimțământul, vezi capitolul IV Art. 1.3).
Dacă persoana vizată refuză utilizarea datelor sale în scopuri publicitare, datele acesteia
nu mai pot fi utilizate în aceste scopuri și trebuie să fie blocate pentru utilizarea în aceste
scopuri.
4.1.3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor
Datele pot fi procesate conform consimțământului persoanei vizate. Înainte de a-și da
consimțământul, persoana vizată trebuie să fie informată în conformitate cu prevederile
din capitolul III art. 3. despre această politică de protecție a datelor. Declarația de

4
aprobare – consimțământul trebuie obținut în scris sau în format electronic și păstrat în
scopul documentării.
În anumite circumstanțe, cum ar fi conversațiile telefonice, consimțământul poate fi dat
verbal. Acordarea consimțământului trebuie să fie documentată.
4.1.4. Prelucrarea datelor în baza unui interes legitim
Datele personale pot fi, de asemenea, prelucrate în baza unui interes legitim al societatii
R&R GAS IMPEX Interesele legitime sunt, în general, de natură juridică (de exemplu,
colectarea creanțelor neachitate) sau de natură comercială (de exemplu, evitarea
încălcărilor contractului). Datele personale nu pot fi procesate în scopul unui interes
legitim dacă, în cazuri individuale, există dovezi că interesele persoanei vizate necesită
protecție și că aceasta are prioritate. Înainte de procesarea datelor, este necesar să se
determine dacă există o astfel de situație.
4.1.5. Prelucrarea datelor sensibile
Datele cu caracter personal foarte sensibile pot fi procesate numai dacă legea impune
acest lucru sau persoana vizată și-a dat acordul expres. Aceste date pot fi, de asemenea,
prelucrate numai dacă este obligatoriu pentru îndeplinirea, exercitarea sau apărarea
revendicărilor legale referitoare la persoana vizată. Dacă există intenția de a procesa
datele sensibile, responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal trebuie să fie
informat în prealabil.
4.1.6. Decizii individuale automate
Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, care este utilizată pentru a evalua
anumite aspecte, nu poate fi singura bază pentru deciziile care au consecințe juridice
negative sau care ar putea afecta în mod semnificativ persoana vizată. Persoana vizată
trebuie informată cu privire la faptele și rezultatele deciziilor individuale automatizate și
are posibilitatea de a răspunde. Pentru a evita deciziile eronate, un test și o verificare a
plauzibilității trebuie făcute de către un angajat.
4.1.7. Date utilizator și internet
Dacă datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate pe site-uri web sau
în aplicații, persoanele vizate trebuie să fie informate despre acest lucru într-o Notă de
informare și, dacă este cazul, informații despre cookie-uri. Nota de informare și orice
informații despre cookies trebuie integrate astfel încât să fie ușor de identificat, direct
accesibile și disponibile în mod constant pentru persoanele vizate.
Dacă sunt create profiluri de utilizare (urmărire) pentru a evalua utilizarea site-urilor web
și a aplicațiilor, persoanele vizate trebuie să fie întotdeauna informate în mod
corespunzător în nota de informare.

5
În cazul în care site-urile sau aplicațiile pot accesa date cu caracter personal într-o zonă
limitată la utilizatorii înregistrați, identificarea și autentificarea persoanei vizate trebuie să
ofere protecție suficientă în timpul accesului.

4.2. Datele angajatului
4.2.1 Prelucrarea datelor pentru relația de muncă
În relațiile de muncă, datele personale pot fi procesate dacă este necesar pentru a iniția,
efectua și a închide contractul de muncă. La inițierea unei relații de muncă, datele
personale ale solicitanților pot fi procesate. Atunci când candidatul este respins, datele
sale trebuie să fie șterse (în conformitate cu perioada de păstrare necesară), cu excepția
cazului în care solicitantul a fost de acord ca datele sale să rămână în dosar pentru un
viitor proces de selecție.
În raportul de muncă existent, scopul prelucrării datelor trebuie să se coreleze întotdeauna
cu scopul contractului de muncă dacă nu există niciuna dintre următoarele circumstanțe
pentru prelucrarea datelor autorizate.
Dacă în timpul procedurii de aplicare este necesară colectarea informațiilor despre un
solicitant de la o terță parte, trebuie deasemena respectate cerințele legale
corespunzătoare.
4.2.2 Prelucrarea datelor în baza unui interes legitim
Datele personale pot fi, de asemenea, prelucrate în cazul în care este necesar să se susțină
un interes legitim al societatii R&R GAS IMPEX. Interesele legitime sunt, în general, de
natură juridică (de exemplu, depunerea, aplicarea sau apărarea împotriva plângerilor
juridice, recuperarea creanțelor etc.).
Măsurile de control care necesită prelucrarea datelor angajatului pot fi luate numai dacă
există o obligație legală de a face acest lucru sau există un motiv legitim. Chiar dacă
există un motiv legitim, trebuie examinată întotdeauna proporționalitatea măsurii de
control. Interesele justificate ale companiei în aplicarea măsurilor de control (de exemplu,
respectarea dispozițiilor legale și a normelor si regulamentelor interne ale companiei)
trebuie să fie cântărite față de orice interese ale angajatului care trebuie să fie protejate
astfel încât măsurile de control sa fie adecvate.
4.2.3 Prelucrarea datelor sensibile
Datele cu caracter personal sensibile pot fi procesate numai în anumite condiții. Acestea
sunt date despre originea rasială și etnică, convingerile politice, credințele religioase sau
filosofice, precum și despre sănătatea și orientarea sexuală a persoanei vizate sau datele
care se referă la cazierul juridic. Astfel de date pot fi prelucrate când există obligații
legale sau când avem consimțământul expres al persoanei vizate.

6

4.2.4 Decizii automate
Dacă, la un moment dat, datele personale sunt prelucrate automat ca parte a raporturilor
de muncă și anumite date personale specifice sunt evaluate automat (de exemplu, în
cadrul selecției personalului sau al evaluării profilurilor de competențe) această
prelucrare automată nu poate constitui singura bază pentru deciziile care ar putea avea un
impact negativ asupra angajatului respectiv. Pentru a evita deciziile eronate, procesul
automatizat trebuie să fie asistat de o persoană fizică ce evaluează conținutul situației și
această evaluare este baza deciziei. Persoana vizată trebuie, de asemenea, să fie informată
despre faptele și rezultatele deciziilor individuale automatizate și despre posibilitatea de a
răspunde.
4.2.5 Telecomunicații și internet
Echipamentele telefonice, adresele de e-mail, intranetul și internetul împreună cu
aplicațiile interne sunt furnizate de companie în primul rând pentru sarcini legate de
muncă. Ele sunt un instrument și o resursă a companiei. Acestea pot fi utilizate în cadrul
reglementărilor legale aplicabile și al politicilor interne ale companiei. În cazul utilizării
autorizate în scopuri personale, se va ține cont de prevederile regulamentului și
procedurilor interne si de legislația specifică privind telecomunicațiile. Nu va exista o
monitorizare generală a comunicațiilor telefonice și de e-mail sau a utilizării intranetului /
internetului. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor asupra infrastructurii IT sau a
utilizatorilor individuali, pot fi implementate măsuri de protecție pentru conexiunile la
rețeaua R&R GAS IMPEX care blochează conținutul dăunător din punct de vedere tehnic
sau care analizează modelele de atac. Din motive de securitate, pot fi monitorizate
utilizarea echipamentelor telefonice, a adreselor de e-mail, a intranetului / internetului și a
aplicatiilor interne pentru o perioadă temporară.
CAP. V. Transmiterea datelor cu caracter personal
Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din afara sau din interiorul
societatii R&R GAS IMPEX este supusă cerințelor de autorizare pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică. Beneficiarul datelor
trebuie să utilizeze datele numai în scopurile definite.
În cazul în care datele sunt transmise unui destinatar din afara societatii, unei țări terțe
această țară trebuie să fie de acord să mențină un nivel de protecție a datelor personale
echivalent cu această politică de protecție a datelor și în concordnață cu prevederile EU
GDPR 679/2016.
Dacă datele sunt transmise de o terță parte societății R&R GAS IMPEX, trebuie să ne
asigurăm că datele sunt utilizate numai în scopul propus.
CAP. VI. Prelucrarea datelor privind contractele

7
Prelucrarea datelor printr-un furnizor de servicii care este angajat să proceseze date cu
caracter personal înseamnă că acesta va respecta Regulamentul 679/2016 și această
Politică fără a-și asuma responsabilitatea pentru procesele de afaceri conexe. În aceste
cazuri, trebuie încheiat un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Furnizorul poate procesa date personale numai conform instrucțiunilor clientului. La
incheierea acordului, trebuie îndeplinite următoarele cerințe iar departamentul care
plasează comanda trebuie să se asigure că acestea sunt îndeplinite:
6.1. Furnizorul trebuie ales pe baza capacității sale de a asigura măsurile tehnice și
organizatorice de protecție necesare.
6.2.Ordinul de prelucrare trebuie trimis în scris. Instrucțiunile privind prelucrarea datelor
și responsabilitățile clientului și furnizorului trebuie să fie documentate.
6.3.Trebuie luate în considerare standardele contractuale pentru protecția datelor
personale furnizate de responsabilul cu protecția datelor personale din companie.
6.4.Înainte de începerea prelucrării datelor, clientul trebuie să aibă încredere că furnizorul
își va respecta obligațiile. Un furnizor poate documenta conformitatea cu cerințele de
securitate a datelor, în special prin prezentarea unei certificări adecvate. În funcție de
riscul de prelucrare a datelor, revizuirile certificarilor trebuie repetate în mod regulat pe
durata contractului.
6.5. În cazul procesării transfrontaliere a datelor din contracte, trebuie îndeplinite
cerințele Regulamentului 679/2016 și a legislației naționale relevante privind divulgarea
datelor cu caracter personal în străinătate. În special, datele cu caracter personal din
Spațiul Economic European (EEA) pot fi procesate într-o țară terță din afara EEA numai
dacă furnizorul poate dovedi că dispune de un standard de protecție a datelor echivalent
cu această politică de protecție a datelor. Instrumentele adecvate pot fi:
a. Acordul privind clauzele contractuale standard ale UE pentru prelucrarea datelor din
contracte în țările terțe cu furnizorul și cu orice subcontractanți.
b. Participarea furnizorului la un sistem de certificare acreditat de UE pentru asigurarea
unui nivel suficient de protecție a datelor.
c. Recunoașterea regulilor corporative obligatorii ale furnizorului, pentru a crea un nivel
adecvat de protecție a datelor, de către autoritățile de supraveghere responsabile pentru
protecția datelor.

CAP. VII. Drepturile persoanei vizate
Fiecare persoană vizată are drepturile de mai jos, iar afirmarea lor trebuie să fie tratată
imediat de către responsabilul cu protecția datelor personale și nu poate constitui un
dezavantaj pentru persoana vizată.

8
7.1. Persoana vizată poate solicita informații cu privire la ce date cu caracter personal
care o privesc au fost stocate, cum au fost colectate datele și în ce scop. Dacă există
drepturi suplimentare pentru a vizualiza documentele angajatorului (de exemplu, dosarul
de personal) în cazul unor relații de muncă în conformitate cu legile relevante privind
ocuparea forței de muncă, acestea nu vor fi afectate.
7.2. Dacă datele cu caracter personal sunt transmise terților, trebuie furnizate informații
despre identitatea destinatarului sau a categoriilor de destinatari.
7.3. Dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate
solicita corectarea acestora sau completarea lor.
7.4. Persoana vizată poate obiecta privind prelucrarea datelor sale în scopuri de
publicitate sau de cercetare de piață sau de opinie. Datele trebuie să fie blocate pentru
aceste tipuri de utilizare.
7.5. Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu
are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este
valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie
aplicabil din alte motive. Se va acorda atenție perioadelor de păstrare și posibilelor
conflicte de interes.
7.6. Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale și acest lucru trebuie
luat în considerare dacă protejarea intereselor sale are prioritate față de interesul
operatorului de date în urma unei situații personale specifice. Acest lucru nu se aplică
dacă există o dispoziție legală ce impune ca datele să fie procesate.
CAP. VIII. Confidențialitatea procesării
Datele personale sunt considerate confidențiale. Orice colectare, prelucrare sau utilizare
neautorizată a acestor date de către angajați este interzisă. Orice procesare de date
efectuată de un angajat care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a îndatoririlor
sale legitime, este neautorizată. Se aplică principiul "necesitații de a cunoaște – need to
know". Angajații pot avea acces la date personale numai după cum este adecvat pentru
tipul și scopul sarcinii de serviciu în cauză. Acest lucru necesită o defalcare atentă și
separarea, precum și punerea în aplicare a rolurilor și responsabilităților. Angajaților li se
interzice să utilizeze date cu caracter personal în scopuri private sau comerciale, să le
dezvăluie persoanelor neautorizate sau să le pună la dispoziție în orice alt mod. Șefii de
departamente și departamentul Resurse Umane trebuie să-și informeze angajații la
începutul relației de muncă cu privire la obligația de a proteja confidențialitatea datelor
personale si a informațiilor. Această obligație rămâne în vigoare chiar și după încheierea
perioadei de angajare.

CAP. IX. Securitatea prelucrării

9
Datele personale trebuie să fie protejate împotriva accesului neautorizat și a prelucrării
sau dezvăluirii ilegale, precum și a pierderii, modificării sau distrugerii accidentale. Acest
lucru se aplică indiferent dacă datele sunt prelucrate electronic sau pe suport de hârtie.
Înainte de introducerea noilor metode de prelucrare a datelor, în special a noilor sisteme
informatice, trebuie definite și implementate măsuri tehnice și organizatorice de protecție
a datelor cu caracter personal. Aceste măsuri trebuie să se bazeze pe stadiul tehnicii, pe
riscurile procesării și pe necesitatea de a proteja datele (determinate în procesul de
clasificare a informațiilor).
În cazuri particulare, departamentul responsabil se poate consulta cu responsabilul cu
securitatea informațiilor. Măsurile tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu
caracter personal fac parte din managementul securității informațiilor companiei și
trebuie adaptate în mod continuu la evoluțiile tehnice și schimbările organizaționale.
CAP. X. Controlul protecției datelor
Respectarea politicii de protecție a datelor personale și a legilor aplicabile privind
protecția datelor este verificată în mod regulat prin intermediul auditurilor de protecție a
datelor și al altor controale. Efectuarea acestor controale revine Responsabilului cu
Protecția Datelor Personale.
La cerere, rezultatele controalelor privind protecția datelor vor fi puse la dispoziția
autorității de supraveghere responsabilă de protecția datelor. Autoritatea responsabilă cu
protecția datelor poate efectua propriile controale, conform legislației naționale.

CAP. XI. Incidente de protecție a datelor
Toți angajații trebuie să informeze imediat șeful de departament sau responsabilul cu
protecția datelor cu privire la cazurile de încălcare a acestei Politici de protecție a datelor
sau altor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal (incidente de
protecție a datelor).
În cazurile de transmitere necorespunzătoare a datelor cu caracter personal către terțe
părți, accesul neadecvat al terților la datele cu caracter personal sau pierderea datelor cu
caracter personal, rapoartele impuse de companie prin procedurile de raportare și
management al incidentelor de securitate a informațiilor trebuie făcute imediat, astfel
încât să poată fi respectate toate obligațiile de raportare în conformitate cu legislația
națională.

CAP. XII. Responsabilități și sancțiuni
Funcțiile executive (șefii de departamente) sunt responsabile pentru prelucrarea datelor în
zona lor de responsabilitate. Prin urmare, ei sunt obligați să se asigure că cerințele legale

10
pentru protecția datelor și cele conținute în politica de protecție a datelor personale, sunt
îndeplinite. Personalul de conducere este responsabil pentru asigurarea măsurilor
organizatorice, tehnice și a celor care țin de resursele umane pentru ca orice prelucrare a
datelor să se efectueze în conformitate cu protecția datelor. Conformitatea cu aceste
cerințe este responsabilitatea fiecărui angajat relevant. Dacă Autoritatea de supraveghere
efectuează un control de protecție a datelor, trebuie informat imediat Responsabilul cu
protecția datelor personale.
Responsabilul cu protecția datelor personale este persoana de contact afișată pe site
pentru relații privind protecția datelor. Acesta poate efectua verificări și trebuie să-i
familiarizeze pe angajați cu conținutul politicilor de protecție a datelor. Este necesar un
management relevant pentru a susține Responsabilul cu protecția datelor personale în
efortul său.
Departamentele responsabile cu procesele și proiectele de afaceri trebuie să informeze
Responsabilul cu protecția datelor personale în timp util cu privire la o nouă prelucrare a
datelor cu caracter personal. Pentru prelucrarea datelor care pot prezenta riscuri speciale
pentru drepturile individuale ale persoanelor vizate, Responsabilul cu protecția datelor
personale trebuie să fie informat înainte de începerea procesării. Acest lucru este valabil
în special la date personale extrem de sensibile.
Prelucrarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal sau alte încălcări ale legilor
privind protecția datelor conduce la suportarea sancțiunilor prevăzute de reglementările
interne, de Regulamentul UE nr.679/2016 și de legislația în vigoare.
CAP. XIII. Responsabilul cu protecția datelor personale
Responsabilul cu protecția datelor personale, fiind independent intern de subordonarea
profesională, activează în vederea respectării reglementărilor naționale și internaționale
privind protecția datelor. El este responsabil pentru politica de protecție a datelor și
supraveghează respectarea acesteia.
Șefii de departamente au obligația să informeze cu promptitudine Responsabilul cu
protecția datelor cu caracter personal despre apariția oricăror riscuri de protecție a datelor
personale.
Orice persoană vizată poate să se adreseze Responsabilului cu protecția datelor personale,
în orice moment, pentru a pune întrebări, a solicita informații sau să depună plângeri
legate de protecția datelor sau de problemele de securitatea datelor personale. Dacă există
solicitări, plângerile vor fi tratate în mod confidențial.
Dacă Responsabilul cu protecția datelor personale în cauză nu poate rezolva o plângere
sau remedia o încălcare a politicii pentru protecția datelor, se va solicita consultanță la
Autoritatea de supraveghere.
Deciziile luate de Responsabilul cu protecția datelor personale pentru a remedia
încălcările privind protecția datelor trebuie să fie susținute de conducerea societății.

11
Anchetele si controalele efectuate de Autoritatea de supraveghere trebuie să fie
întotdeauna raportate către conducerea companiei.

CAP. XIV. Definiții
➢ Datele sunt anonime dacă identitatea personală nu poate fi niciodată urmărită de nimeni
sau dacă identitatea personală ar putea fi recreată doar cu un timp, cheltuieli și muncă
nerezonabile.
➢ Consimțământul este acordul voluntar, exprimat în mod expres și neechivoc, obligatoriu
din punct de vedere juridic pentru prelucrarea datelor.
➢ Incidentele de protecție a datelor sunt orice evenimente în care există suspiciuni
justificate că datele cu caracter personal sunt capturate, colectate, modificate, copiate,
transmise sau utilizate ilegal. Aceasta se referă la acțiunile unor terți sau angajați.
➢ Spațiul Economic European (EEA) este o regiune economică asociată cu UE și include
Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
➢ Datele extrem de sensibile sunt date despre originea rasială și etnică, despre opiniile
politice, religioase sau credințele filosofice, calitatea de membru al unor organizații, date
privind cazierul judiciar sau sănătatea și orientarea sexuală a persoanei vizate.
➢ Datele personale reprezintă toate informațiile despre o anumită persoană fizică care pot
duce la identificarea acesteia .
➢ Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu
sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt
mod, alinierea sau combinarea, compararea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
➢ Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în cazul în care scopul permis sau
interesul justificat nu ar putea să fie realizat fără datele personale sau numai cu cheltuieli
excepțional de mari
➢ Părțile terțe sunt orice persoana în afară de persoana vizată și de operatorul de date.
➢ Transmiterea este o divulgare a datelor personale protejate de către entitatea responsabilă
către terți.